اه تا صد ستل دیگه باس منتظر شم این بیاد// نصف شب شد کی برم خونه پس