به نظرم بیشترتون از خود مچکر باید باشید
من هستم ‎- خانوم میم
من هستم ‎- خانوم میم ‎- zYa-Bushehr