به نظرم بیشترتون از خود مچکر باید باشید
من هستم ‎· خانوم میم
من هستم ‎- خانوم میم ‎· zYa-Bushehr