من چرا نمیدونم عاشق چی هستم؟ هستم اصن؟
اگه بودی می دونستی ‎- خانوم میم
هوم ‎- amineh