من چرا نمیدونم عاشق چی هستم؟ هستم اصن؟
اگه بودی می دونستی ‎· خانوم میم
هوم ‎· amineh