یه بار شدم موش کور یه بار شاهین در بازی رنگها
شاهین میشه 27 28 .خیلی هم عالی ‎· Hamed+
@hamedsjy: موش كور هم شدم ‎· amineh