دلش عقلِ مستفاد می خواست
چی چی میخواد؟ ‎- آمیرزو
عقل مستفاد ‎- amineh
مصطفی د؟ ‎- zYa-Bushehr