دلش عقلِ مستفاد می خواست
چی چی میخواد؟ ‎· آمیرزو
عقل مستفاد ‎· amineh
مصطفی د؟ ‎· zYa-Bushehr