بروی خودم نمیارم اما به حفره بزرگ تو روحم و وجودم ایجاد شده، داره از درون میخورتم
بیوقفه ‎· amineh