دردش خوب نمشه
درمونش کردید؟ ‎- اویس
خوب نميشه ‎- amineh