دردش خوب نمشه
درمونش کردید؟ ‎· اویس
خوب نميشه ‎· amineh