امروز قدری طب سنتی طور رفتار کردم با خودم
نتیجه خوبی داد؟ ‎- آمیرزو
نميدونم ‎- amineh