خیلی دلم میخاس برا اون فید کذا لایک میزدم کامنت میذاشتم حیف نمی شد
علیک ب فیو ‎· آمیرزو
نه ي ‎· amineh