خیلی دلم میخاس برا اون فید کذا لایک میزدم کامنت میذاشتم حیف نمی شد
علیک ب فیو ‎- آمیرزو
نه ي ‎- amineh