خواستم بهش بگم. باز گفتم اگر خودش خواست بهم میگه دیگه