دیگه واره تهوع آور میشه رفتارها، با کرور کرور ادعا
تبخترا طبق طبق ‎- farzaaneh
والا بخدا :دی ‎- amineh