دیگه واره تهوع آور میشه رفتارها، با کرور کرور ادعا
تبخترا طبق طبق ‎· farzaaneh
والا بخدا :دی ‎· amineh