دلم ميخواست ميتونستم بهش بگم چرا اینقدر به شعور من توهین میکنی؟