خدا اگر اشک رو نیافریده بود من حتما مرده بودم
اشک های شبانه، این همراه همیشگی ‎· amineh