قرص بخورم بلکه بشه خوابید با حجم این همه خاطره دروعین