خوب که دقت میکنی میبینی بیشتر بلاهایی که سرت میاد یا فک میکنی سرت اومده نتیجه اعمال قبلی خودتهو پس الکی عصبانی نباش و همش اینو با خودت تکرار کن