دوستم میگه نمیدونم بچه ام چشه همه اش با دوست خیالی اش بازی میکنه // گفتم خانم بچه اتو بردار برو. همین من که میبینی تو بچگیم با یه تیم از دوستای خیالی بازی میکردم :))