اگر اون روزایی که باید کنارم می بود جا خالی نمی کرد الان حال و روز من اینطوری نبود