وقتي بود و نبودت، ناراحتي و خوشحاليت کمترین ارزشی نداره الکی دست و پا نزن