همين روزا پایان میدم ب غصه خوردن
خیلی هم عالی ‎- Hamed+
خودکشی؟ ‎- zYa-Bushehr
روزه غصه؟ ‎- zYa-Bushehr
@zya: چرا اینقدر منفیی؟ ‎- Hamed+
@hamedsjy: دارم جو میدم الکی:دی ‎- zYa-Bushehr
@zya: ن طرف رو مي كشم :)) ‎- amineh
@hamedsjy: :) ‎- amineh
این روزا ‎- amineh