همين روزا پایان میدم ب غصه خوردن
خیلی هم عالی ‎· Hamed+
خودکشی؟ ‎· zYa-Bushehr
روزه غصه؟ ‎· zYa-Bushehr
@zya: چرا اینقدر منفیی؟ ‎· Hamed+
@hamedsjy: دارم جو میدم الکی:دی ‎· zYa-Bushehr
@zya: ن طرف رو مي كشم :)) ‎· amineh
@hamedsjy: :) ‎· amineh
این روزا ‎· amineh