دیدید وقتی نیست اینجا هم خوب نیست؟
نع ندیدیم ‎- نآمیرآツ
نیستی که ببینی ‎- amineh
ندیدیم ‎- farzaaneh
@farzaaneh: تو دیگه چرا ندیدی :دی ‎- amineh
@jakoob: کجا باس ببینم؟ها؟:دی چی شده الان:)) ‎- farzaaneh