چشمام گود افتاده. بغضه هم انگار همیشگی شده.. هر چه زور میزنم که کسی نفهمه انگار همه میفهمن