ای مسلمانان جهان ! قدرتهای بزرگ دارند با حیله گری هایی که دارند با تبلیغاتی که دارند با کسانی که وابسته به آنهاست در داخل کشور اسلامی بر همه چیز اسلام سلطه پیدا میکنند . صحیف امام ج16ص36