داستانه رو تو ذهنم نوشتم با نوشتنش اونقدر گریه کردم که نشد بیارمش رو کاغذ