یه چیزایی نوشته بود بهم داده بود قبلن... همینا مونده ازش