برا اولین بار ناهار درست کردم بیارم با خودم// یادم رفت بیارمش