دانه های انار دلت مال من، حتی آن دانه های کم رنگش آن سفید سفید هایش هم، همش مال خودم، یک امشب را باید بودی، یک امشب را کاش بودی... #رونوشته_های_من ____ #مریم_سمیع_زادگان