چرا اینطوری شدید؟
چه طورى بوديم كه اينطورى شديم؟ ‎- بــــــــــاران!