چرا اینطوری شدید؟
چه طورى بوديم كه اينطورى شديم؟ ‎· بــــــــــاران!