راس میگه ... هستم دیگه... شاخ و دم نداره که
شکمویی یعنی؟ ‎- نآمیرآツ
کاش این بود... ‎- amineh
شاخ و دم نداری ناراحتی؟ ‎- نآمیرآツ
لجن درمانی میری؟این طب سونتی هم چه چیزایی داره واقعا ‎- نآمیرآツ
:| ‎- amineh