راس میگه ... هستم دیگه... شاخ و دم نداره که
شکمویی یعنی؟ ‎· نآمیرآツ
کاش این بود... ‎· amineh
شاخ و دم نداری ناراحتی؟ ‎· نآمیرآツ
لجن درمانی میری؟این طب سونتی هم چه چیزایی داره واقعا ‎· نآمیرآツ
:| ‎· amineh