عشق کجا بود
تو گنجه مادربزرگاس ‎· نآمیرآツ
من از کجا... عشق از کجا... ناظری میخونه گمانم ‎· zYa-Bushehr