عشق کجا بود
تو گنجه مادربزرگاس ‎- نآمیرآツ
من از کجا... عشق از کجا... ناظری میخونه گمانم ‎- zYa-Bushehr