کاش میشد انداره یه عمر گریه کنم.... کار اشک لجن بودن ادم رو پاک میکرد