نبودم گذاشته رفته؟
چرا؟چه باوفا ‎· نآمیرآツ
@mohamad: برگشت ‎· amineh