نبودم گذاشته رفته؟
چرا؟چه باوفا ‎- نآمیرآツ
@mohamad: برگشت ‎- amineh