بودم یادم نمیکردید. نبودم که دیگه تابلوئه
ولی حواسم بود نیستی.چی باس میگفتیم که میفهمیدی.شما قبول کن من یادم بود ‎· farzaaneh
@farzaaneh: ممنانم ‎· amineh