نمی فهمن که. بفهمن هم براشون مهم نی البته... احتمالا نکته اش تو همینه