گفت نارو نمیزنه... باور کنم؟
راه دیگه ای نداری ‎· farzaaneh
@farzaaneh میتونم باور نکنم و بیخیالش بشم راه دوم و بهتر اینه ‎· amineh
خو اگه میتونی بسم الله ‎· farzaaneh
باور نکردم ‎· amineh
نه، ادما منفعت‌طلب افریده شدن ‎· Florette
@mousaviam2: دیگه باور نکردم ‎· amineh
چه خوب ‎· جولیا پندلتون