گفت نارو نمیزنه... باور کنم؟
راه دیگه ای نداری ‎- farzaaneh
@farzaaneh میتونم باور نکنم و بیخیالش بشم راه دوم و بهتر اینه ‎- amineh
خو اگه میتونی بسم الله ‎- farzaaneh
باور نکردم ‎- amineh
نه، ادما منفعت‌طلب افریده شدن ‎- Florette
@mousaviam2: دیگه باور نکردم ‎- amineh
چه خوب ‎- جولیا پندلتون