چه هوایی شده. مام میخوایم بیخیال شیم طبیعت نمیذاره