فیو زنمون کوش؟
نیس.معلوم نیس کجاس ‎- farzaaneh
پیداش کنید ‎- amineh
@jakoob: چجوری؟:)) ‎- farzaaneh
نمیدونم پیداش کنید :)) ‎- amineh
@jakoob: باعشه :))) ‎- farzaaneh
توییتر داره بازی میکنه. :) ‎- رفیع
@geminorum: عه پاک کرده بود که.بش بگو ثبات داشته باش:))) ‎- farzaaneh
@geminorum: بش بگو برگرده اینجا :| ‎- amineh
فیوزنتون حالش خوب نیست ‎- نآمیرآツ
@mohamad: دیده شده فیو زن در جاهای دیگه در حال فعالیت بوده ‎- amineh