فیو زنمون کوش؟
نیس.معلوم نیس کجاس ‎· farzaaneh
پیداش کنید ‎· amineh
@jakoob: چجوری؟:)) ‎· farzaaneh
نمیدونم پیداش کنید :)) ‎· amineh
@jakoob: باعشه :))) ‎· farzaaneh
توییتر داره بازی میکنه. :) ‎· رفیع
@geminorum: عه پاک کرده بود که.بش بگو ثبات داشته باش:))) ‎· farzaaneh
@geminorum: بش بگو برگرده اینجا :| ‎· amineh
فیوزنتون حالش خوب نیست ‎· نآمیرآツ
@mohamad: دیده شده فیو زن در جاهای دیگه در حال فعالیت بوده ‎· amineh