حقیقت اینه ک به صورت بسیار ناخواسته با اندوه دارم وارد سال جدید میشم