از وقتی این کلمه دوست دختر اختراع شد فاتحه لاو رو باید میخوندیم