نه تنها از یک سوراخ دو بار گزیده نشو بلکه اگه دیدی مومنی از یه سوراخی گزیده شده حواستو جمع کن تو هم گزیده نشی