خوابش رو دیدم بعد مدتها.. تو خواب مهربون شده بود .. آشتی کرده بود... لب رودخونه اب برمیداشتیم .. بیدار شدم دیدم رویاست