میگه چته؟ میگم هیچی مث همیشه ام دیگه... میگه کاش به همیشه ات برگردی...