انگار که یک چیز رسوب کرده یهو از ته قلبت بزنه بیرون و رسوای ِ عالمت کنه. چیزی شبیه این....