به نظرم گم شده... جالا بجز من خودشم باید خودشو پیدا کنه