همه ضعف بودم امروز.... ضعفی به شکل یک قطره بزرگ اشک