فردا میرم
نرفتم. چهارشنبه میرم ‎- amineh
ان شاء الله ‎- اویس
معلوم نیست برم ‎- amineh
نرفتم. یعنی نیومد که بریم ‎- amineh
نمیرم دیگه ‎- amineh