;) اولین مشتری ناخنم رو امروز گرفتم
عه فارسی شد.. ایول ‎· نومیا
گفتم سعی میکنم ‎· Jasmine
khastan tavanestan ast :)) ‎· حوسین