;) اولین مشتری ناخنم رو امروز گرفتم
عه فارسی شد.. ایول ‎- نومیا
گفتم سعی میکنم ‎- Jasmine
khastan tavanestan ast :)) ‎- حوسین