khastam. harki dige biyad sare station e man mifrestamesh donbale nokhod siyah