وای آدم عاشق قباد میشه. مرد با روحیه به این لطیفی.