امروز درس بخونم یا کار کنم
فقط خواب ‎· خانوم میم
@saye: آخ گفتی ‎· Jasmine
اول کار بعد درس:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: حس هیچکدوم نیست ‎· Jasmine
بشین یه چایی راه بنداز قشنگ لم بده استراحت کن پس ‎· SaeedTheGiraffe ?