امروز درس بخونم یا کار کنم
فقط خواب ‎- خانوم میم
@saye: آخ گفتی ‎- Jasmine
اول کار بعد درس:دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen: حس هیچکدوم نیست ‎- Jasmine
بشین یه چایی راه بنداز قشنگ لم بده استراحت کن پس ‎- SaeedTheGiraffe ?