هم حرف برا گفتن دارم هم هیچیى برا گفتن ندارم. چقدر سخته فکرت انقدر بیزی باشه